اخبار سبزوار پيام : اجتماعی


اخبار » اجتماعی / تاریخ خبر: 18 خرداد 1393 / کد مطلب: 8780 / نظرات: 0


تغییر و تحولات گسترده در مدیران میانی شهرداری سبزوار


سبزوار پیام ـ طی احکامی جداگانه دکتر محمد علی طالبی شهردار سبزوار، مدیران ارشد سازمان ها و ادارات تابعه ی شهرداری را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، در احکام ابلاغی مدیران سازمان ها و ادارات تابعه شهرداری آمده است:

 جناب آقای جعفر درخشان فر

سلام علیکم

احتراما با استناد به تبصره 11 بودجه مصوب سال 1393 وبا عنایت به شایستگی، تعهد و نظر به تجارب و سوابق ارزنده وارزشمندتان به موجب این حکم به عنوان " قائم مقام وسرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگی" شهرداری سبزوار به مدت یک سال منصوب می شوید.

امید است بانگاه دقیق ومتکی بر روحیه خدمتگزاری ودر پرتو مدیریتی صمیمانه، عالمانه همراه با اخلاص همچون گذشته پیگیری و امور محوله را براساس شرح وظایف در چارچوب مقررات اداری ومالی با ارائه خدمت بی منت با دقت ودرایت خالصانه و براساس برنامه های ارائه شده همه اهتمام و تجربه خویش را بکار گیرید.

از خداوند متعال توفیق روز افزون جنابعالی را درخدمت به آحاد شهروندان فهمیم سبزوار خواستارم.

دکتر محمد علی طالبی

شهردار سبزوار

 

 جناب آقای سیدعلی کوشکی

سلام علیکم

احتراما با عنایت به شایستگی، تعهد و نظر به تجارب و سوابق ارزنده وارزشمندتان به موجب این حکم به عنوان " قائم مقام و سرپرست معاونت خدمات شهری" شهرداری سبزوار به مدت یک سال منصوب می شوید.

امید است بانگاه دقیق و متکی بر روحیه خدمتگزاری ودر پرتو مدیریتی صمیمانه عالمانه همراه با اخلاص همچون گذشته پیگیری وامور محوله را براساس شرح وظایف در چارچوب مقررات اداری ومالی با ارائه خدمت بی منت با دقت ودرایت خالصانه وبراساس برنامه های ارائه شده همه اهتمام وتجربه خویش را بکار گیرید.

از خداوند متعال توفیق روز افزون جنابعالی را درخدمت به آحاد شهروندان فهمیم سبزوار خواستارم.

دکتر محمد علی طالبی

شهردار سبزوار

 

جناب آقای کاظم صدرزاده

سلام علیکم

احتراما با عنایت به شایستگی، تعهد و نظر به تجارب وسوابق ارزنده وارزشمندتان به موجب این حکم به عنوان" مسئول راه اندازی دفتر سرمایه گذاری " شهرداری سبزوار در تهران به مدت یک سال منصوب می شوید.

امید است بانگاه دقیق و متکی بر روحیه خدمتگزاری ودر پرتو مدیریتی صمیمانه عالمانه همراه با اخلاص همچون گذشته پیگیری وامور محوله را براساس شرح وظایف در چارچوب مقررات اداری ومالی با ارائه خدمت بی منت با دقت ودرایت خالصانه وبراساس برنامه های ارائه شده همه اهتمام و تجربه خویش را بکار گیرید.

از خداوند متعال توفیق روز افزون جنابعالی را درخدمت به آحاد شهروندان فهمیم سبزوار خواستارم.

دکتر محمد علی طالبی

شهردار سبزوار

 

جناب آقای غلامرضا میرچولی

سلام علیکم

احتراما با عنایت به شایستگی، تعهد ونظر به تجارب و سوابق ارزنده وارزشمندتان به موجب این حکم به عنوان " مدیرمنطقه دو"  شهرداری سبزوار به مدت یک سال منصوب می شوید.

امید است بانگاه دقیق و متکی بر روحیه خدمتگزاری ودر پرتو مدیریتی صمیمانه عالمانه همراه با اخلاص همچون گذشته پیگیری وامور محوله را براساس شرح وظایف در چارچوب مقررات اداری ومالی با ارائه خدمت بی منت با دقت ودرایت خالصانه و براساس برنامه های ارائه شده همه اهتمام وتجربه خویش را بکار گیرید.

از خداوند متعال توفیق روز افزون جناب عالی را درخدمت به آحاد شهروندان فهمیم سبزوار خواستارم.

دکتر محمد علی طالبی

شهردار سبزوار

 

جناب آقای محمد اختریان

سلام علیکم

احتراما با عنایت به شایستگی، تعهد ونظر به تجارب وسوابق ارزنده وارزشمندتان به موجب این حکم به عنوان " مدیر اداره فرهنگی وهنری" شهرداری سبزوار به مدت یک سال منصوب می شوید.

امید است بانگاه دقیق و متکی بر روحیه خدمتگزاری ودر پرتو مدیریتی صمیمانه عالمانه همراه با اخلاص همچون گذشته پیگیری وامور محوله را براساس شرح وظایف در چارچوب مقررات اداری ومالی با ارائه خدمت بی منت با دقت ودرایت خالصانه وبراساس برنامه های ارائه شده همه اهتمام وتجربه خویش را بکار گیرید.

از خداوند متعال توفیق روز افزون جنابعالی را درخدمت به آحاد شهروندان فهمیم سبزوار خواستارم.

دکتر محمد علی طالبی

شهردار سبزوار

 

جناب آقای حمزه کیخسروی

سلام علیکم

احتراما با عنایت به شایستگی، تعهد ونظر به تجارب وسوابق ارزنده وارزشمندتان به موجب این حکم به عنوان" سرپرست منطقه يك" شهرداری سبزوار به مدت یک سال منصوب می شوید.

امید است بانگاه دقیق ومتکی بر روحیه خدمتگزاری ودر پرتو مدیریتی صمیمانه عالمانه همراه با اخلاص همچون گذشته پیگیری وامور محوله را براساس شرح وظایف در چارچوب مقررات اداری ومالی با ارائه خدمت بی منت با دقت ودرایت خالصانه وبراساس برنامه های ارائه شده همه اهتمام وتجربه خویش را بکار گیرید.

از خداوند متعال توفیق روز افزون جناب عالی را درخدمت به آحاد شهروندان فهمیم سبزوار خواستارم.

دکتر محمد علی طالبی

شهردار سبزوار

 

سرکارخانم سمیه سادات شجیعی

سلام علیکم

احتراما به موجب مصوبه هیئت محترم دولت در خصوص بافت تاریخی و به استناد بند ‹‹ د ›› تبصره 3 بودجه مصوبه سال 1393 و نظر به اهمیت بافت تاریخی در شهر سبزوار و با عنایت به شایستگی، تعهد ونظر به تجارب وسوابق ارزنده وارزشمندتان به موجب این حکم به عنوان" سرپرست منطقه 3﴿بافت تاریخی ﴾"  شهرداری سبزوار به مدت یک سال منصوب می شوید.

امید است بانگاه دقیق ومتکی بر روحیه خدمتگزاری ودر پرتو مدیریتی صمیمانه عالمانه همراه با اخلاص همچون گذشته پیگیری وامور محوله را براساس شرح وظایف در چارچوب مقررات اداری ومالی با ارائه خدمت بی منت با دقت ودرایت خالصانه وبراساس برنامه های ارائه شده همه اهتمام وتجربه خویش را بکار گیرید.

از خداوند متعال توفیق روز افزون جنابعالی را درخدمت به آحاد شهروندان فهمیم سبزوار خواستارم.

دکتر محمد علی طالبی

شهردار سبزوار

 

سرکارخانم فائزه صالحی ترابی

سلام علیکم

احتراما بنا به پیشنهاد معاونت فنی وبا توجه به شایستگی، تعهد ونظر به تجارب وسوابق ارزنده وارزشمندتان به موجب این حکم به عنوان" سرپرست مدیریت شهرسازی " شهرداری سبزوار به مدت یک سال منصوب می شوید.

امید است بانگاه دقیق ومتکی بر روحیه خدمتگزاری ودر پرتو مدیریتی صمیمانه عالمانه همراه با اخلاص همچون گذشته پیگیری وامور محوله را براساس شرح وظایف در چارچوب مقررات اداری ومالی با ارائه خدمت بی منت با دقت ودرایت خالصانه وبراساس برنامه های ارائه شده همه اهتمام وتجربه خویش را بکار گیرید.

از خداوند متعال توفیق روز افزون جنابعالی را درخدمت به آحاد شهروندان فهمیم سبزوار خواستارم.

دکتر محمد علی طالبی

شهردار سبزوار

 

جناب آقای هادی شریفی منش

سلام علیکم

احتراما با عنایت به شایستگی، تعهد ونظر به تجارب وسوابق ارزنده وارزشمندتان به موجب این حکم به عنوان " سرپرست اداره درآمدهای عمومی " شهرداری سبزوار به مدت یک سال منصوب می شوید.

امید است بانگاه دقیق ومتکی بر روحیه خدمتگزاری ودر پرتو مدیریتی صمیمانه عالمانه همراه با اخلاص همچون گذشته پیگیری وامور محوله را براساس شرح وظایف در چارچوب مقررات اداری ومالی با ارائه خدمت بی منت با دقت و درایت خالصانه وبراساس برنامه های ارائه شده همه اهتمام و تجربه خویش را بکار گیرید.

از خداوند متعال توفیق روز افزون جنابعالی را درخدمت به آحاد شهروندان فهمیم سبزوار خواستارم.

دکتر محمد علی طالبی

شهردار سبزوار

 

جناب آقای محمود آرمان پور

سلام علیکم

احتراما با عنایت به شایستگی، تعهد و نظر به تجارب وسوابق ارزنده وارزشمندتان به موجب این حکم به عنوان" نماینده تام الاختیار شهرداری مستقر در شورای محترم اسلامی شهر سبزوار" به مدت یک سال منصوب می شوید.

از خداوند متعال توفیق روز افزون جنابعالی را درخدمت به آحاد شهروندان فهمیم سبزوار خواستارم.

دکتر محمد علی طالبی

شهردار سبزوار

 

منبع: سايت خبري تحليلي سبزوار پيام
www.SabzevarPayam.com
نظرات شما

نام:

ايميل:
وب:
شماره امنيتي:
نظر شما:


0 نظر در صف تاييد است.