گالري سبزوار پيام : باغ شهدای صدخرو قابلیت تبدیل به مجتمع فرهنگی ، گردشگری و رفاهی را دارد


گالري «باغ شهدای صدخرو قابلیت تبدیل به مجتمع فرهنگی ، گردشگری و رفاهی را دارد»: