گالري سبزوار پيام : باغ شهدای صدخرو قابلیت تبدیل به مرکز گردشگری را دارد