گالري سبزوار پيام : كاروانسراي تاریخی روستای مهر نیازمند بازسازی است

گالري «كاروانسراي تاریخی روستای مهر نیازمند بازسازی است »: